dealer1.jpgdealer2.jpgdealer3.jpgdealer4.jpg
 

 

วิสัยทัศน์,พันธกิจ

      วิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์

     สถาบันชั้นนำทางเภสัชศาสตร์ในอาเซียน ปี 2555 และดำเนินการเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน

      พันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์

      1. พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างผลงานวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ
      2. ผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  
          และเป็นพลเมืองดี เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของสังคมและประเทศ
      3. บริการทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์แก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การผลิต การวิเคราะห์ และการวิจัยเภสัชภัณฑ์ การให้คำ
          ปรึกษา ให้ข้อมูลความรู้ด้านเภสัชภัณฑ์ และเภสัชกรรมคลินิก ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
      4. พัฒนาศักยภาพของวิชาชีพเภสัชกรรมให้มีบทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขของประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
          ประชาชน
      5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของศูนย์สมุนไพรทักษิณ

     1.  รวบรวม พัฒนา และจัดเก็บองค์ความรู้ทางด้านสมุนไพร และการแพทย์แผนไทย อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการ
         สอน และการบริการวิชาการ
     2. สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มี
         คุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองดี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และประเทศ
     3. บริการทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์แก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลความรู้ด้านสมุนไพร เภสัชภัณฑ์  
         และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เครื่องมือในการเตรียมยาแผนโบราณ องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
     4. พัฒนาศักยภาพของวิชาชีพเภสัชกรรมทางด้านสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน และระบบ
         งานสาธารณสุขของประเทศ
     5. มีส่วนร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านเภสัชกรรมแผนไทย และการแพทย์แผนไทย


 
Joomla templates by a4joomla