dealer1.jpgdealer2.jpgdealer3.jpgdealer4.jpg
 


หลักการและเหตุผล

      ตามที่แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมให้นำสมุนไพรมาใช้แทนยาแผนปัจจุบัน โดยส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักช่วยเหลือตนเองด้วยสมุนไพร เมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง โดยกำหนดให้มีโครงการสมุนไพรเพื่องานสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งกำหนดไว้ 44 ชนิด (สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน, 2532) การดำเนินงานเป็นอย่างต่อเนื่องจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนพัฒนาสมุนไพรของประชาชนชนบทภาคใต้ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เคยใช้สมุนไพรในโครงการสาธารณสุขมูลฐานรักษาอาการเจ็บ ป่วยด้วยตนเองร้อยละ 73.8 แต่พบว่าใช้สมุนไพรถูกต้องตามอาการต่ำกว่าร้อยละ 50 ทุกอาการ (อรุณพร อิฐรัตน์ และคณะ, 2532) นอกจากนี้เมื่อมีอาการสำรวจเรื่องความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์พบว่า บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่มีความรู้ที่ถูกต้องของการใช้สมุนไพรต่ำกว่าร้อย ละ 10 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่าแพทย์มีความรู้เรื่องสมุนไพรน้อยที่สุด รองลงมาคือ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร ถึงแม้ว่าเภสัชกรจะเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตก็ตาม แต่ก็มีความรู้น้อยกว่าสายอาชีพพยาบาล ทั้งนี้เพราะพยาบาลมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้สมุนไพร และมีความสนใจในเรื่องนี้อยู่แล้ว และจากข้อสรุปนี้แสดงว่าการที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์ยอมรับ และนำมาใช้ในโรงพยาบาล ก็ต้องให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และต้องมีข้อมูลทางคลินิคที่น่าเชื่อถือจึงจะยอมใช้ (อรุณพร อิฐรัตน์ และคณะ,2540)

        ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ซึ่งมีศูนย์สมุนไพรทักษิณเป็นที่รวบรวมข้อมูลสมุนไพรและ ตัวอย่างสมุนไพรอยู่แล้ว แต่ข้อมูลยังไม่ได้นำมาพัฒนาจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งฝึกงานนักศึกษา ซึ่งมีความสนใจ ที่จะนำสมุนไพรมาใช้ในโรงพยาบาล เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่จะพยาบาลใช้สมุนไพรทดแทนยาแผน ปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมา

     คณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบหมายให้ภาควิชาเภสัชเวท และเภสัชพฤกษศาสตร์ ดำเนินการจัดตั้งพิพิทธภัณฑ์สมุนไพร และยาไทยภาคใต้ เป็นหน่วยงานภายในภาควิชาฯ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ที่รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในด้าน ต่างๆ อาทิเช่น รวบรวมตัวอย่างพืชแห้งในรูปของพิพิธภัณฑ์พืช (Herbarium) องค์ความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรมแผนไทย ฐานข้อมูลความรู้เรื่องสมุนไพรต่างๆ เพื่อให้บริการกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านของภาคใต้

       ต่อ มาในปี พ.ศ. 2542 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการศูนย์สมุนไพรทักษิณ โดยรวมเอาพิพิทธภัณฑ์สมุนไพร และยาไทยภาคใต้เข้าไว้ด้วยกันโดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน เทียบเท่าภาควิชา ของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์สมุนไพรทักษิณ อยู่ในรูปของคณะกรรมการดำเนินงาน

 
Joomla templates by a4joomla